29/07/1393

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Saipa Tehran

16:50

0 : 1

هفته 12

تعداد تماشاچی : 4500

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

آرمان اسعدي

داور چهارم

بابک وسيله بر

رخداد های بازی

29

33

60

60

68

92

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
5
8
9 92 20
13
14
17 59 10
18
22
23 76 16
40

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10
16
20

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
4
6
12
20
33 88 15
17 53 23
28 50 11
18
40

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
15
23