لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 0 1399/08/16 16:30
week 16 پرسپولیس تهران 1 سايپـا تهران 0 1399/12/11 17:25
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 2 1398/09/23 15:00
week 30 پرسپولیس تهران 3 سايپـا تهران 0 1399/05/30 20:45
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 سايپـا تهران 1 پرسپولیس تهران 1 1397/08/05 16:35
week 25 پرسپولیس تهران 3 سايپـا تهران 2 1398/01/24 19:00
لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 2 1396/08/09 15:00 تختی
week 26 پرسپولیس تهران 1 سايپـا تهران 2 1397/01/09 18:45 آزادی
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 1 1395/05/05 20:45 تختی
week 16 پرسپولیس تهران 1 سايپـا تهران 0 1395/10/24 16:35 آزادی
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 پرسپولیس تهران 1 سايپـا تهران 2 1394/06/25 18:35 آزادی
week 21 سايپـا تهران 1 پرسپولیس تهران 1 1394/11/29 16:00 پاس قوامین
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 پرسپولیس تهران 0 سايپـا تهران 1 1393/07/29 16:50
week 27 سايپـا تهران 2 پرسپولیس تهران 2 1394/02/06 17:30
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 سايپـا تهران 1 پرسپولیس تهران 0 1392/05/20 19:25
week 19 پرسپولیس تهران 1 سايپـا تهران 0 1392/09/28 16:20
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 0 1391/07/11
week 28 پرسپولیس تهران 4 سايپـا تهران 1 1391/12/10
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 1 1390/09/01
week 31 پرسپولیس تهران 2 سايپـا تهران 4 1391/02/02
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 پرسپولیس تهران 2 سايپـا تهران 1 1389/05/15
week 20 سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 1 1389/10/02
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 2 1388/07/30
week 30 پرسپولیس تهران 0 سايپـا تهران 2 1389/01/14
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 1 1387/05/14
week 18 پرسپولیس تهران 1 سايپـا تهران 1 1387/09/19
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 پرسپولیس تهران 1 سايپـا تهران 0 1386/08/25
week 31 سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 1 1387/02/14
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 پرسپولیس تهران 2 سايپـا تهران 2 1385/07/25
week 21 سايپـا تهران 2 پرسپولیس تهران 2 1385/12/11
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 پرسپولیس تهران 0 سايپـا تهران 0 1384/06/18
week 17 سايپـا تهران 2 پرسپولیس تهران 2 1384/10/15
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 پرسپولیس تهران 1 سايپـا تهران 0
week 28 سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 1
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 سايپـا تهران 1 پرسپولیس تهران 1 1381/08/10
week 16 پرسپولیس تهران 2 سايپـا تهران 1 1382/01/22