09/05/1393

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Esteghlal Tehran

19:40

1 : 2

هفته 1

تعداد تماشاچی : 8000

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

هادی طوسی

داور چهارم

بیژن حیدری

رخداد های بازی

3

37

53

55

74

84

90

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 65 14
6
8 46 16
2 89 17
10
13
1
11
3
34
15

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
14
17

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10 75 24
27 59 16
9
7
4
3
20
8 67 11
1
2

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
11
24