لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 استقلال تهران 3 راه آهن تهران 3 1394/07/03 18:30 آزادی
week 22 راه آهن تهران 0 استقلال تهران 1 1394/12/14 15:30 آزادی
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 راه آهن تهران 1 استقلال تهران 2 1393/05/09 19:40
week 16 استقلال تهران 1 راه آهن تهران 0 1393/09/10 18:00
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 استقلال تهران 3 راه آهن تهران 1 1392/06/03 19:10
week 21 راه آهن تهران 0 استقلال تهران 1 1392/10/14 15:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 راه آهن تهران 0 استقلال تهران 2 1391/06/25
week 25 استقلال تهران 1 راه آهن تهران 0 1391/11/20
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 استقلال تهران 1 راه آهن تهران 1 1390/07/22
week 27 راه آهن تهران 2 استقلال تهران 2 1390/12/20
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 استقلال تهران 1 راه آهن تهران 0 1389/08/07
week 30 راه آهن تهران 0 استقلال تهران 1 1390/01/25
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 راه آهن تهران 3 استقلال تهران 2 1388/08/16
week 33 استقلال تهران 1 راه آهن تهران 0 1389/02/16
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 استقلال تهران 2 راه آهن تهران 1 1387/07/06
week 25 راه آهن تهران 1 استقلال تهران 5 1387/11/16
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 استقلال تهران 2 راه آهن تهران 1 1386/08/18
week 30 راه آهن تهران 0 استقلال تهران 3 1387/02/13
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 استقلال تهران 1 راه آهن تهران 1 1385/08/03
week 22 راه آهن تهران 1 استقلال تهران 2 1385/12/25
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 استقلال تهران 3 راه آهن تهران 0 1384/07/11
week 21 راه آهن تهران 1 استقلال تهران 2 1384/11/17