11/11/1392

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Saba Qom

14:30

0 : 0

هفته 25

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

مصطفي فراهاني

کمک داور دوم

حسن يوسفي

داور چهارم

حمید حاج ملک

رخداد های بازی

17

31

82

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
1
17
6
7
26
9 92 24
4
10
3
30

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

11
24

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
24
77
6
23 23 20
17
10
7
25 25 11
80 80 27
16

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

20
27
11