لیگ 96973
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 26 صباي قم 0 راه آهن تهران 1 1396/12/13 14:30
week 9 راه آهن تهران 0 صباي قم 1 1396/07/24
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 راه آهن تهران 2 صباي قم 1 1394/05/30 18:15 شهدا
week 19 صباي قم 0 راه آهن تهران 1 1394/11/18 15:00 یادگار امام
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 راه آهن تهران 2 صباي قم 2 1393/06/14 18:50
week 22 صباي قم 1 راه آهن تهران 0 1393/12/15 15:30
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 صباي قم 2 راه آهن تهران 1 1392/06/29 18:30
week 25 راه آهن تهران 0 صباي قم 0 1392/11/11 14:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 صباي قم 0 راه آهن تهران 1 1391/09/08
week 33 راه آهن تهران 1 صباي قم 1 1392/02/15
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 راه آهن تهران 0 صباي قم 2 1390/05/21
week 20 صباي قم 2 راه آهن تهران 1 1390/10/25
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 صباي قم 5 راه آهن تهران 2 1389/05/22
week 21 راه آهن تهران 0 صباي قم 2 1389/11/16
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 راه آهن تهران 1 صباي قم 3 1388/07/19
week 28 صباي قم 0 راه آهن تهران 1 1388/12/15
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 راه آهن تهران 1 صباي قم 1 1387/07/30
week 28 صباي قم 1 راه آهن تهران 1 1387/12/04
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 راه آهن تهران 0 صباي قم 1 1386/06/09
week 20 صباي قم 2 راه آهن تهران 0 1386/11/19
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 صباي قم 1 راه آهن تهران 1 1385/09/10
week 26 راه آهن تهران 0 صباي قم 0 1386/01/31
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 راه آهن تهران 1 صباي قم 0 1384/07/07
week 20 صباي قم 1 راه آهن تهران 0 1384/11/07