01/11/1392

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Saipa Tehran

14:30

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

رضا عبدوس

کمک داور دوم

سخاوت سليمان نژاد

داور چهارم

وحید کاظمی

رخداد های بازی

11

58

69

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
1
40
19
13
4 85 9
8
23
55 55 3
11
10

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
3

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
1
13
21
6
2
9
32 71 8
19 94 4
25

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
4
11