لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 نفت تهران 0 سايپـا تهران 1 1396/08/29 15:15 تختی
week 27 سايپـا تهران 4 نفت تهران 2 1397/01/17 17:00 پاس قوامین
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 نفت تهران 2 سايپـا تهران 0 1395/09/04 15:00 تختی
week 26 سايپـا تهران 1 نفت تهران 0 1396/01/18 17:30 پاس قوامین
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 نفت تهران 1 سايپـا تهران 0 1394/09/26 15:15 تختی
week 30 سايپـا تهران 0 نفت تهران 0 1395/02/24 18:00 پاس قوامین
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 سايپـا تهران 2 نفت تهران 1 1393/06/02 18:00
week 20 نفت تهران 3 سايپـا تهران 1 1393/11/19 15:30
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 سايپـا تهران 0 نفت تهران 0 1392/06/23 17:30
week 24 نفت تهران 2 سايپـا تهران 1 1392/11/01 14:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 نفت تهران 0 سايپـا تهران 0 1391/09/08
week 33 سايپـا تهران 0 نفت تهران 1 1392/02/15
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 نفت تهران 2 سايپـا تهران 0 1390/06/18
week 23 سايپـا تهران 0 نفت تهران 0 1390/11/09
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 نفت تهران 0 سايپـا تهران 0 1389/08/07
week 30 سايپـا تهران 0 نفت تهران 0 1390/01/26