14/10/1392

جزییات مسابقه

Damash Gilan - Gostaresh Foulad

15:00

1 : 2

هفته 21

تعداد تماشاچی : 1600

داوران

داور اول

جواد شرفی

کمک داور اول

محسن فريماني

کمک داور دوم

علی دودانگه

داور چهارم

محمد رضا فغانی

رخداد های بازی

9

21

54

55

73

77

77

94

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
1
11
77
88
6
24
26 77 20
7 86 2
16 74 8
9

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

20
2
8

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
1
21
20
4
35 40 11
27
12
17 72 7
29
26 46 9

بازیکن ذحیره Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

9
7
11