لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 گسترش فولاد 0 داماش گيلان 2 1392/06/01 19:30
week 21 داماش گيلان 1 گسترش فولاد 2 1392/10/14 15:00