29/09/1392

جزییات مسابقه

Saba Qom - Esteghlal Tehran

15:00

1 : 2

هفته 19

تعداد تماشاچی : 6000

داوران

داور اول

سعيد مظفري زاده

کمک داور اول

محسن فريماني

کمک داور دوم

محمدرضا اميني

داور چهارم

سید مهدی سید علی

رخداد های بازی

19

20

40

65

66

81

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
1
33
2
70 46 4
14
8
6 89 77
11
32
34 46 10

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

4
77
10

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
1
92 83 24
20
6
26
4
9
11
10
30

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

24