لیگ 95962
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week استقلال تهران 5 صباي قم 3 1395/08/28 16:20
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 صباي قم 0 استقلال تهران 2 1395/09/11 16:20 یادگار امام
week 27 استقلال تهران 2 صباي قم 1 1396/01/26 19:00 آزادی
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 استقلال تهران 1 صباي قم 0 1394/09/26 16:20 آزادی
week 30 صباي قم 1 استقلال تهران 1 1395/02/24 18:00 یادگار امام
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 استقلال تهران 1 صباي قم 1 1393/08/09 16:35
week 28 صباي قم 1 استقلال تهران 2 1394/02/11 18:00
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 استقلال تهران 1 صباي قم 0 1392/05/19 21:15
week 19 صباي قم 1 استقلال تهران 2 1392/09/29 15:00
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 استقلال تهران 1 صباي قم 0 1391/07/10
week 28 صباي قم 1 استقلال تهران 1 1391/12/14
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 صباي قم 1 استقلال تهران 1 1390/08/28
week 30 استقلال تهران 3 صباي قم 0 1390/01/25
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 صباي قم 1 استقلال تهران 1 1389/07/18
week 27 استقلال تهران 2 صباي قم 0 1389/12/23
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 استقلال تهران 1 صباي قم 1 1388/08/01
week 30 صباي قم 2 استقلال تهران 1 1389/01/15
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 صباي قم 3 استقلال تهران 1 1387/06/22
week 23 استقلال تهران 2 صباي قم 1 1387/11/04
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 استقلال تهران 1 صباي قم 1 1386/07/06
week 24 صباي قم 0 استقلال تهران 0 1386/12/15
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 استقلال تهران 1 صباي قم 1 1385/07/11
week 20 صباي قم 2 استقلال تهران 3 1385/12/04
لیگ 8485
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 استقلال تهران 4 صباي قم 1 1384/06/11
week 16 صباي قم 1 استقلال تهران 1 1384/10/08
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 صباي قم 1 استقلال تهران 1 1383/06/27
week 17 استقلال تهران 3 صباي قم 1