06/02/1398

جزییات مسابقه

Sepidrood Rasht - Foolad Khouzestan

17:15

1 : 2

هفته 27

تعداد تماشاچی : 8000

رخداد های بازی

9

27

57

75

87

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Sepidrood Rasht

نام بازیکن

پیراهن