21/09/1397

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Naft Masjed Soleyman

15:00

0 : 0

هفته 15

تعداد تماشاچی : 1500

رخداد های بازی

10

44

44

44

70

73

86

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن