لیگ 140101
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 ذوب آهن اصفهان 5 نفت مسجد سلیمان 1 1401/08/06 18:30
week 26 نفت مسجد سلیمان 1 ذوب آهن اصفهان 0 1402/01/25
لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 نفت مسجد سلیمان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1400/09/19 15:00
week 24 ذوب آهن اصفهان 0 نفت مسجد سلیمان 1 1401/01/16 20:30
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 ذوب آهن اصفهان 0 نفت مسجد سلیمان 0 1399/11/01 15:00
week 27 نفت مسجد سلیمان 2 ذوب آهن اصفهان 3 1400/04/22 21:00
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 نفت مسجد سلیمان 0 ذوب آهن اصفهان 0 1398/09/08 14:30
week 27 ذوب آهن اصفهان 1 نفت مسجد سلیمان 1 1399/05/10 20:30
لیگ 97981
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 ذوب آهن اصفهان 0 نفت مسجد سلیمان 0 1397/09/21 15:00
week 30 نفت مسجد سلیمان 2 ذوب آهن اصفهان 2 1398/02/26 21:30
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 نفت مسجد سلیمان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1393/08/09 16:50
week 28 ذوب آهن اصفهان 2 نفت مسجد سلیمان 0 1394/02/11 18:00