15/09/1396

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Gostaresh Foulad

14:30

رخداد های بازی

30

33

89

89

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

14
6
99 72 23
9
10 77 70
77 62 44
15
26
7
1

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

23
70
18
48
25
44
12

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
8
11
3
28
24 69 19
10
7
23 60 21
22
9 54 75

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

1
92
30
74
37
75
19
17
21