لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 پدیده خراسان 0 گسترش فولاد 2 1396/09/15 14:30
week 30 گسترش فولاد 0 پدیده خراسان 0 1397/02/07 17:00 بنیان دیزل
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 گسترش فولاد 3 پدیده خراسان 0 1395/07/25 15:00 بنیان دیزل
week 23 پدیده خراسان 3 گسترش فولاد 2 1395/12/13 15:00 ثامن الائمه
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 گسترش فولاد 4 پدیده خراسان 1 1394/08/09 15:00 گسترش
week 26 پدیده خراسان 2 گسترش فولاد 1 1395/01/26 17:30 ثامن الائمه
لیگ 93941
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week گسترش فولاد 1 پدیده خراسان 2 1393/08/04 14:00
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 گسترش فولاد 0 پدیده خراسان 1 1393/07/10 15:45
week 26 پدیده خراسان 2 گسترش فولاد 1 1394/01/28 17:30