24/08/1396

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Esteghlal Khouzestan

14:30

2 : 1

هفته 12

ورزشگاه خانگی: Bonyan Disel

تعداد تماشاچی : 300

رخداد های بازی

8

34

46

77

94

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
5
1
6
14 73 88
34
18
4
17 77 23
30
31 57 70

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

27
70
26
16
88
23
40

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
99
9 79 23
77
70 71 25
15
18 65 44
26
7
1

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

44
12
25
11
27
48
28
23