لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 گسترش فولاد 2 استقلال خوزستان 1 1396/08/24 14:30 بنیان دیزل
week 27 استقلال خوزستان 1 گسترش فولاد 2 1397/01/17 17:00 غدیر
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 گسترش فولاد 2 استقلال خوزستان 1 1395/09/25 14:30 بنیان دیزل
week 29 استقلال خوزستان 0 گسترش فولاد 0 1396/02/09 18:00 غدیر
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 استقلال خوزستان 1 گسترش فولاد 0 1394/08/28 15:00 غدیر
week 27 گسترش فولاد 0 استقلال خوزستان 0 1395/02/03 17:30 گسترش
لیگ 9394
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 استقلال خوزستان 1 گسترش فولاد 1 1393/05/10 19:40
week 16 گسترش فولاد 2 استقلال خوزستان 2 1393/09/13 14:00
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 گسترش فولاد 1 استقلال خوزستان 1 1392/06/14 18:00
week 23 استقلال خوزستان 3 گسترش فولاد 1 1392/10/26 15:00