برنامه بازی ها شهداي بابلسر - League Division 2 2021 2022


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

چوکاي تالش

1 - 0

شهداي بابلسر

1400/08/24 14:15

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي بابلسر

2 - 0

شهداي رزکان کرج

1400/08/30 14:00

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي بابلسر

1 - 0

1400/09/07 15:00

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري بم

1 - 0

شهداي بابلسر

1400/09/12 14:00

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي بابلسر

1 - 0

بعثت کرمانشاه

1400/09/18 14:00

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهيد اورکي اسلامشهر

1 - 0

شهداي بابلسر

1400/09/23 14:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي بابلسر

1 - 0

شهرداري ماهشهر

1400/09/29 14:00

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 2

شهداي بابلسر

1400/10/08 14:00

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي بابلسر

0 - 0

Sepidrood Rasht

1400/10/14 14:00

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Payam Toos Mashhad

0 - 1

شهداي بابلسر

1400/10/21 14:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي بابلسر

2 - 2

Abipooshan Tehran

1400/11/04 14:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 0

شهداي بابلسر

1400/11/10 14:15

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي بابلسر

3 - 1

Manategh Naftkhiz

1400/11/17 14:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي بابلسر

2 - 1

چوکاي تالش

1400/12/08 14:15

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي رزکان کرج

1 - 1

شهداي بابلسر

1400/12/13 14:30

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

1 - 0

شهداي بابلسر

1400/12/19 14:45

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي بابلسر

0 - 0

شهرداري بم

1400/12/25 14:30

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

بعثت کرمانشاه

3 - 2

شهداي بابلسر

1401/01/16 20:20

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي بابلسر

0 - 2

شهيد اورکي اسلامشهر

1401/01/22 20:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهرداري ماهشهر

2 - 0

شهداي بابلسر

1401/01/29 20:15

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي بابلسر

2 - 3

1401/02/05 20:15

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Sepidrood Rasht

0 - 1

شهداي بابلسر

1401/02/14 16:45

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي بابلسر

0 - 1

Payam Toos Mashhad

1401/02/20 17:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Abipooshan Tehran

0 - 0

شهداي بابلسر

1401/02/26 17:15

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

شهداي بابلسر

1 - 2

1401/03/03 18:00

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

Manategh Naftkhiz

-

شهداي بابلسر

1401/03/11 18:30