20/02/1394

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Perspolis Tehran

18:00

2 : 1

هفته 29

تعداد تماشاچی : 1000

رخداد های بازی

13

21

36

50

89

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
4
5
8 46 33
16
19
24
28 67 15
66
77
99

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

33
15
22

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
5 82 16
6
8
9
14
19 65 18
24
77
80
99

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

16
18