28/01/1394

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Gostaresh Foulad

17:30

2 : 1

هفته 26

تعداد تماشاچی : 1400

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

حمزه علی سلیمی

کمک داور دوم

مهدی شفیعی

داور چهارم

سید رضا مهدوی

رخداد های بازی

8

11

15

20

80

84

87

91

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
5 86 21
8
9
14
19 76 12
24
28 71 6
77
80
99

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

6
12
21

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
5
6 60 70
9
11
19
27
28
40 75 23
99 71 87

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

70
23
87