14/01/1394

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Esteghlal Tehran

18:55

2 : 1

هفته 24

تعداد تماشاچی : 14000

داوران

داور اول

محسن ترکي

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

سعيد قاسمي

داور چهارم

بابک وسيله بر

رخداد های بازی

13

34

38

49

58

70

82

88

92

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3 46 99
4
5
6
10
15
16
17 69 9
34 88 28
80

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

99
9
28

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
5
8
10
15
19
24 26 21
40
77
99

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

21