21/12/1393

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Perspolis Tehran

14:30

2 : 2

هفته 23

تعداد تماشاچی : 10000

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

علیرضا ایلدروم

کمک داور دوم

حسن يوسفي

داور چهارم

جواد رحیم زاده

رخداد های بازی

6

24

37

38

44

57

83

89

91

94

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
6
11 74 8
16
18
20
24
66 12 2
77 89 22
99

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
22
8

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
7
8
10 65 11
16
17 81 14
22
26
29
77 61 21

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

14
21
11