15/12/1393

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Saipa Tehran

16:30

4 : 1

هفته 22

تعداد تماشاچی : 800

داوران

داور اول

اشکان خورشیدی

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

بابک عباس قلی زاده

داور چهارم

سید رضا مهدوی

رخداد های بازی

16

29

40

44

71

79

81

88

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 56 7
3
4 69 36
5
8
15
16
18
21
22
24 46 13

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

7
36
13

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3
8
10 84 15
11 87 23
17 76 30
18
19
26
99

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

15
23
30