15/12/1393

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Esteghlal Khouzestan

14:30

1 : 1

هفته 22

تعداد تماشاچی : 250

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

سعيد زارع

کمک داور دوم

حمید کنعانی

داور چهارم

یاسر همرنگ

رخداد های بازی

11

40

59

68

69

74

92

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3
5
6 53 34
10
17 68 24
20
21 85 4
88
99

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

34
24
4

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
5
6
9
19
21
40
44 63 28
70 72 14
87 81 75

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

28
14
75