01/12/1393

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Esteghlal Tehran

15:00

0 : 0

هفته 21

تعداد تماشاچی : 3500

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

حسن ظهیری

کمک داور دوم

سجاد طوری

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

28

30

37

47

61

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
4
5
6
10
16
29 33 13
34 62 3
80
99 74 15

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

3
15
13

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
6
8
9
14
21
24
30 67 19
77
80
99

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

19