01/12/1393

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Padide Khorasan

15:30

1 : 0

هفته 21

تعداد تماشاچی : 100

داوران

داور اول

موعود بنیادی فر

کمک داور اول

حسن يوسفي

کمک داور دوم

علي اکبر نوري

داور چهارم

محمد رضا فغانی

رخداد های بازی

10

24

34

41

57

81

86

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
5
6
8
9
21 60 87
27 76 33
40 36 14
70
99

بازیکن تعویضی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

14
87
33

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
5
10
11
19 56 88
22
23 46 14
24
27
30
77

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

14
88