19/11/1393

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Saipa Tehran

15:30

3 : 1

هفته 20

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

غلام رضا جباري

کمک داور اول

حسین رحیمی پور

کمک داور دوم

فرید امیدوار

داور چهارم

سید مهدی مرجان زاده

رخداد های بازی

30

32

39

43

47

62

68

79

86

95

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
4 61 5
10
13
14 57 16
15
17 71 36
18
19
21
22

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

5
16
36

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
4 95 22
10
11
13
16
20
27 65 7
66
77 81 9

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

22
7
9