24/11/1393

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Perspolis Tehran

15:00

0 : 1

هفته 20

تعداد تماشاچی : 30000

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

محمدرضا منصوري

داور چهارم

کميل غلامي

رخداد های بازی

42

45

76

86

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
6
99
2
17 82 77
1
28
66 90 18
20
24
14

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
18

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
8
11 80 14
70
6 63 27
99 85 55
9
28
87
21
40

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

27
14
55