09/11/1393

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Saipa Tehran

15:00

2 : 3

هفته 18

تعداد تماشاچی : 450

داوران

داور اول

محمد حسین زاهدی فرد

کمک داور اول

علیرضا ایلدروم

کمک داور دوم

حمید کنعانی

داور چهارم

کميل غلامي

رخداد های بازی

4

6

17

24

60

62

78

89

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
15 86 24
22
4
13
26
3
8 59 16
18
10
17 91 27

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

24
16
27

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5 87 23
8
77
9
14
99
17 56 18
19
24
80

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

23
18
21
70