20/09/1393

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Naft Tehran

15:00

0 : 1

هفته 17

تعداد تماشاچی : 100

داوران

داور اول

امید سعید فر

کمک داور اول

مهدی شفیعی

کمک داور دوم

محمد رضا مدیر روستا

داور چهارم

سید مهدی مرجان زاده

رخداد های بازی

91

92

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
7
10 75 6
13
20
66
4
11 63 77
23
31 71 9

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
9
6

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
14
15
27
33
23 85 18
24
11 73 16
5
30 90 29

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
18
29