15/08/1393

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Naft Masjed Soleyman

15:15

1 : 0

هفته 14

تعداد تماشاچی : 1700

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

محمد راهی

داور چهارم

حمید حاج ملک

رخداد های بازی

14

36

45

52

62

66

66

72

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
3
8
15
16 53 18
17
20
21
28 77 14
32 87 25
70

بازیکن تعویضی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

18
14
25

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
6
7
9
10
12
20 74 14
21
28 90 99
33 59 29

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

29
14
99