16/08/1393

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Saipa Tehran

15:15

2 : 0

هفته 14

تعداد تماشاچی : 170

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

سعید آل وردی

کمک داور دوم

مهدی شفیعی

داور چهارم

جواد رحیم زاده

رخداد های بازی

43

52

62

88

88

93

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
5
9
10 68 23
13
14
17 75 11
18
20 59 16
40

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
23
11

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
4
6
10
11
19 69 24
20
25
27 67 21
30 77 8

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

8
24
21