15/08/1393

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Gostaresh Foulad

16:30

2 : 2

هفته 14

تعداد تماشاچی : 4000

داوران

داور اول

سید مهدی سید علی

کمک داور اول

سعيد علي نژاديان

کمک داور دوم

علیرضا ایلدروم

داور چهارم

محمد حسین زاهدی فرد

رخداد های بازی

8

24

30

37

72

87

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
4
6
8
9
13
14
19
23 59 10
33
17 93 18

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

10
18

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2 82 23
4
6
9 56 11
12 65 26
14
17
20
24
5

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
26
23