09/08/1393

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Teraktorsazi Tabriz

16:50

1 : 3

هفته 13

تعداد تماشاچی : 15000

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

مهدی الوندی

داور چهارم

یاسر همرنگ

رخداد های بازی

7

14

27

39

65

72

89

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
3
8
6
21 48 7
10 90 77
33
15
23
27 93 18

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

7
77
18

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 90 13
8
17
33
4
6 60 18
16
70
14
10 87 23
9

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

18
23
13