30/07/1393

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Esteghlal Tehran

15:00

1 : 1

هفته 12

تعداد تماشاچی : 40000

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

سيد علي نژاديان

کمک داور دوم

تورج عیوض محمدی

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

3

16

25

37

49

54

76

80

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
13 65 8
14
2
3
10
4
34
1
11
17 82 23

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
23

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
7 65 11
14 88 23
19
10
77 92 66
99
4
9
21

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

11
23
66