29/07/1393

جزییات مسابقه

Saba Qom - Gostaresh Foulad

16:50

1 : 0

هفته 12

تعداد تماشاچی : 150

داوران

داور اول

محمد ملکی

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

حسن ظهیری

داور چهارم

سید رضا مهدوی

رخداد های بازی

54

62

65

76

91

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
9
10
13
14
19 88 17
20
33
70
15 76 12

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

16
12
17

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
4
5
7
10 83 70
11
13
16 89 28
17
20

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

70
28