30/07/1393

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Naft Tehran

15:15

1 : 1

هفته 12

تعداد تماشاچی : 1800

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

علی میرزابیگی

کمک داور دوم

رحيم شاهين

داور چهارم

یاسر همرنگ

رخداد های بازی

14

39

55

88

95

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
5
20
6 83 66
13
4
8 52 77
23
10
7 80 31

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
31
66

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
6
15 87 17
3
26 59 4
9
14
13
77 68 35
40

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

4
35
17