11/07/1393

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Foolad Khouzestan

17:20

2 : 1

هفته 11

تعداد تماشاچی : 6500

داوران

داور اول

بابک وسيله بر

کمک داور اول

علی میرزابیگی

کمک داور دوم

حمید رضا رحیمی

داور چهارم

محمد ملکی

رخداد های بازی

27

34

44

45

46

46

47

54

86

95

96

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20
4
7
1
5 72 14
15
3
10
21 73 40
8 46 9
24

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

9
14
40

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
8
3
70
13
17 89 2
20 80 32
11
21 94 18
28
16

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

32
2
18