11/07/1393

جزییات مسابقه

Peykan Tehran - Saba Qom

17:10

0 : 1

هفته 11

تعداد تماشاچی : 100

داوران

داور اول

پیام حیدری

کمک داور اول

علیرضا ایلدروم

کمک داور دوم

اسد حاج محمد

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

81

85

90

90

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
20
17
5
3
10 81 18
13
4
1
70 62 14
16 91 28

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

18
28
14

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3 46 88
2
1
20
16
7
5
24 76 19
9
11 65 32
10

بازیکن ذحیره Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

32
19
88