04/07/1393

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Esteghlal Tehran

18:30

2 : 1

هفته 10

تعداد تماشاچی : 7500

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

حسن کامراني فرد

کمک داور دوم

رحيم شاهين

داور چهارم

بابک وسيله بر

رخداد های بازی

8

9

9

14

29

32

50

74

80

85

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
1
16
34
6
8 79 9
14
23 46 13
10
11
19 60 2

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

13
2
9

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10 71 7
4
12
30
19 92 11
2
3
18
13
17 86 9

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
9
11