04/07/1393

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Sepahan Isfahan

17:40

1 : 1

هفته 10

تعداد تماشاچی : 51500

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

مهدي عاليقدر

کمک داور دوم

سعید آل وردی

داور چهارم

محمد ملکی

رخداد های بازی

48

70

74

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
1
5
10
21
7
3
29
4 74 8
9
20 83 14

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

8
14

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
23
5
3
8 64 27
2
6
10 90 11
4
7 90 9
21

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

27
11
9