28/06/1393

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Zobahan Isfahan

17:00

3 : 2

هفته 9

تعداد تماشاچی : 750

داوران

داور اول

حمید حاج ملک

کمک داور اول

حميد غمزه

داور چهارم

یاسر همرنگ

رخداد های بازی

2

40

50

51

62

79

87

92

96

96

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10 83 11
4
8
1
17 83 9
30 90 23
19
2
3
18

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

9
11
23

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

31
9
2
7 40 16
20
8
14 69 15
10
6
17 86 12
33

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

16
15
12