20/06/1393

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Esteghlal Tehran

18:45

2 : 0

هفته 8

تعداد تماشاچی : 12000

داوران

داور اول

سید مهدی سید علی

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

مهدي عاليقدر

داور چهارم

بیژن حیدری

رخداد های بازی

1

76

88

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9
14 75 23
6
4
8
2 35 19
10
1
11
16 54 3
15

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

19
3
23

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
8 92 17
4
31 44 77
1
11
20
5
2
9 84 7
13

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
7
17