21/06/1393

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Peykan Tehran

18:35

1 : 0

هفته 8

تعداد تماشاچی : 700

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

محمدرضا اميني

کمک داور دوم

امیر رضا آشورماهانی

داور چهارم

جواد شرفی

رخداد های بازی

19

51

65

71

78

81

بازیکنان اصلی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
23 79 21
3
2
1
20
9
5
29 29 8
32 61 10
88

بازیکن تعویضی Peykan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
10
21

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10 59 11
4
8
1
17 65 9
30 88 23
19
2
16
18

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

11
9
23