08/06/1393

جزییات مسابقه

Saba Qom - Perspolis Tehran

19:00

0 : 2

هفته 6

تعداد تماشاچی : 10000

داوران

داور اول

البرز حاجي پور

کمک داور اول

حميد غمزه

کمک داور دوم

مهدي عاليقدر

داور چهارم

محمد حسین زاهدی فرد

رخداد های بازی

5

37

60

62

85

90

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2 88 27
13
1
12
6
33 77 15
14
17
18 67 9
28
4

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
15
27

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
70 75 14
11 70 9
17
5
10
8
4
1
6
26 63 13

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

13
9
14