02/06/1393

جزییات مسابقه

Naft Masjed Soleyman - Gostaresh Foulad

19:15

1 : 1

هفته 5

تعداد تماشاچی : 4500

داوران

داور اول

سید مهدی سید علی

کمک داور اول

علیرضا ایلدروم

کمک داور دوم

سعید آل وردی

داور چهارم

محمد حسین زاهدی فرد

رخداد های بازی

34

52

53

59

74

86

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

31
9
23 70 17
2
1
16 83 15
8
14
10 87 11
6
3

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

17
15
11

بازیکنان اصلی Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6 55 8
4
10 90 25
1
7
20
11 84 30
2
16
21
23

بازیکن ذحیره Naft Masjed Soleyman

نام بازیکن

پیراهن

8
30
25