29/05/1393

جزییات مسابقه

Malavan Anzali - Perspolis Tehran

18:00

2 : 1

هفته 4

تعداد تماشاچی : 10000

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

رضا سخندان

کمک داور دوم

محمدرضا ابوالفضلي

داور چهارم

بابک وسيله بر

رخداد های بازی

6

18

40

44

47

51

94

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
13
10
12
20
6
3
17 59 33
18 32 9
40
28 46 14

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

14
33
9

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3
1
40
6
10 90 15
16 81 21
9
13
24 71 14
77
4

بازیکن ذحیره Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

21
15
14