23/05/1393

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Saba Qom

17:30

1 : 1

هفته 3

تعداد تماشاچی : 4500

داوران

داور اول

جواد شرفی

کمک داور اول

حسن ظهیری

کمک داور دوم

محمد علی نوری

داور چهارم

سید رضا مهدوی

رخداد های بازی

22

46

72

72

76

88

95

97

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
70
11 80 16
20
17
5
10 89 9
4
1
6
26 84 13

بازیکن تعویضی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

16
13
9

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
77
10
1 67 22
9
99
11 78 20
2
19
4
27 58 14

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

14
22
20